Header Image - Programowanie

Funkcje, switch case, zapis i odczyt do pliku

Powrót
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <fstream>
#include <windows.h>
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <dos.h>

using namespace std;
int wybor;


void prostokat(){
  int a,b,pole;
  cout << "Wybrales obliczanie pola prostokata!"<<endl;
  cout << "Podaj bok a: ";
    cin >>a;
  cout << "Podaj bok b: ";
    cin >>b;
  ofstream prostokat("p_prostokata.txt");
  pole=a*b;
  prostokat << "Pole o boku a: "<<a<< " i boku b: "<< b <<"\nWynosi: "<<pole;
  prostokat.close();
    Sleep(500);
    system("cls");
    system("color 2");
  cout << "Poprawnie zapisano dane do pliku \n";
}

void kwadrat(){
int bok,pole;
  cout << "Wybrales obliczanie pola kwadratu! \nPodaj bok: ";
    cin >> bok;
  ofstream kwadrat("p_kwadratu.txt");
    pole = bok*bok;
    kwadrat << "Pole kwadratu o boku: "<< bok << "\nWynosi: "<<pole;
    kwadrat.close();
    Sleep(500);
    system("cls");
    system("color 2");
  cout << "Poprawnie zapisano dane do pliku \n";
}

void trojkat(){
  int a,h,pole;
  cout << "Wybrales obliczanie pola trojkata!"<<endl;
  cout << "Podaj bok a: ";
    cin >>a;
  cout << "Podaj wysokosc: ";
    cin >>h;
  ofstream trojkat("p_trojkata.txt");
  pole=a*h/2;
  trojkat << "Pole o boku a: "<<a<< " i wysokosci: "<< h <<"\nWynosi: "<<pole;
  trojkat.close();
    Sleep(500);
    system("cls");
    system("color 2");
  cout << "Poprawnie zapisano dane do pliku \n";
}

int main()
{
int key;
  menu:
    system("cls");
    system("color 7");
    cout <<"Wybierz program! " << endl;
    cout << "1. Pole Kwadratu " << endl;
    cout << "2. Pole Prostokata " << endl;
    cout << "3. Pole Trojkata" << endl;
    cout << "4. Wypisac dane z pliku" << endl;
    cout << "9. Zakoncz program" << endl;
    cout << "Wybor: ";
      cin >> key;
  system("cls");
switch (key){
  case 1:
     kwadrat();
     cout <<"Powrocic do menu? - 1(tak)/0(nie): ";
      cin >> wybor;
    if(wybor == 1){
      system("cls");
      goto menu;

    }else{
      return 0;
    }
  break;
  case 2:
     prostokat();
     cout <<"Powrocic do menu? - 1(tak)/0(nie): ";
      cin >> wybor;
    if(wybor == 1){
      system("cls");
      goto menu;

    }else{
      return 0;
    }
  break;
  case 3:
     trojkat();
     cout <<"Powrocic do menu? - 1(tak)/0(nie): ";
      cin >> wybor;
    if(wybor == 1){
      system("cls");
      goto menu;

    }else{
      return 0;
    }
  break;
  case 4:{
      int wybierz;
      system("color 70");
    cout << "1.Wybierz dane o polu kwadratu:" << endl;
    cout << "2.Wybierz dane o polu prostokata:" << endl;
    cout << "3.Wybierz dane o polu trojkata:" << endl;
    cout << "Wybor: ";
      cin >> wybierz;
      switch (wybierz){
        case 1:{
         system("cls");
          ifstream plik("p_kwadratu.txt");
          if(plik.is_open()){
            string tekst;
          while(plik.good()){
            getline(plik, tekst);
            cout << tekst << endl;
          }
          plik.close();
          }else cout << "Nie otwarto piku";
          // powrot
          Sleep(2000);
          system("pause");
          system("cls");
           cout <<"Powrocic do menu? - 1(tak)/0(nie): ";
            cin >> wybor;
          if(wybor == 1){
            system("cls");
            goto menu;

          }else{
            return 0;
          }
            }break;
            case 2:{
            system("cls");
          ifstream plik("p_prostokata.txt");
          if(plik.is_open()){
            string tekst;
          while(plik.good()){
            getline(plik, tekst);
            cout << tekst << endl;
          }
          plik.close();
          }else cout << "Nie otwarto piku";
          // powrot
          Sleep(2000);
          system("pause");
          system("cls");
           cout <<"Powrocic do menu? - 1(tak)/0(nie): ";
            cin >> wybor;
          if(wybor == 1){
            system("cls");
            goto menu;

          }else{
            return 0;
          }
            }break;
            case 3:{
            system("cls");
          ifstream plik("p_trojkata.txt");
          if(plik.is_open()){
            string tekst;
          while(plik.good()){
            getline(plik, tekst);
            cout << tekst << endl;
          }
          plik.close();
          }else cout << "Nie otwarto piku";
          // powrot
          Sleep(2000);
          system("pause");
          system("cls");
           cout <<"Powrocic do menu? - 1(tak)/0(nie): ";
            cin >> wybor;
          if(wybor == 1){
            system("cls");
            goto menu;

          }else{
            return 0;
            }
            }break;
            default:{
              cout << "Niepoprawna opcja, powrot do menu.";
              Sleep(500);
              goto menu;
                }break;
      }
  }break;
  case 9:
    return 0;
  break;
  default:
    system("color 4");
     cout << "Niepoprawny wybor!";
     Sleep(1000);
     system("cls");
     goto menu;
  break;
}
  return 0;
}
2 views

Spice Gears Academy

Powrót
Spice Gears Academy

SPICE GEARS

To pierwsza w Polsce drużyna FIRST Robotics Competition stworzona w 2015 roku. Jesteśmy młodymi ludźmi, których połączyły szerokie zainteresowania mechaniką, elektroniką, informatyką i programowaniem. Dzięki wsparciu wielu osób, które pomogły w urzeczywistnieniu pozornie niemożliwego celu, pracujemy na wspólny sukces. Zaangażowanie z jakim podchodzimy do zadań i ambicja sprawiają, że jesteśmy pionierem robotyki w środowisku młodych ludzi w Europie Środkowo-Wschodniej.

ROBOTYKA TO PRZYSZŁOŚĆ!

Nie możemy mieć kompleksów. Nasza drużyna udowodniła już wielokrotnie, że potrafi wygrać z najlepszymi zespołami z całego świata. Ostatnie lata były pasmem samych sukcesów. Każdego roku do naszej drużyny dołączają kolejne osoby, a doświadczeni i zainspirowani zawodnicy wyruszają dalej zdobywać świat. Pomimo ciągłej rotacji zespołu wymuszonej regulaminem zawodów i nieuchronnym upływem czasu, utrzymujemy niezmienne najwyższy poziom. Dlatego SPICE GEARS to nie tylko drużyna, to know-how. SPICE GEARS to marka.

5 views

Operacja na zmiennych w PHP

Powrót
<form action="" method="POST">
  a: <input type="text" name="a"> <br>
  b: <input type="text" name="b"> <br>
  c: <input type="text" name="c"> <br>
  <input type="submit" name="submit">
</form>
<?php 
  if(isset($_POST['submit'])){
    $a = $_POST['a'];
    $b = $_POST['b'];
    $c = $_POST['c'];
    
    echo "a =".$a."</br>";
    echo "b =".$b."</br>";
    echo "c =".$c."</br>";

    $suma = $a + $b + $c;
    echo "Suma z liczb ".$a.", ".$b.", ".$c." | Wynosi: ".$suma."</br>";

    $mnozenie = $a * $b * $c;
    echo "Iloczyn z liczb ".$a.", ".$b.", ".$c." | Wynosi: ".$mnozenie."</br>";

    $srednia = $a + $b + $c / 3;
    echo "Srednia z liczb ".$a.", ".$b.", ".$c." | Wynosi: ".round($srednia,2)."</br>"; // => round($srednia,2) - zaokrąglenie do 2 miejsc po przecinku
  }
?>
37 views